Vui lòng đợi...

WHY
easy-forex ?

  • FIXED spreads
  • Trade Currencies, GOLD, OIL and many other Commodities
  • Streaming news coverage to keep you updated
  • Open an account with just $25 or equivalent in your currency

learn more

Partner with us

Điều khoản & Điều kiện


Bằng việc nhấp trỏ vào "OK" là bạn xác nhận rằng:

- Bạn công nhận rằng các Giao Dịch trong các công cụ Forex chứa đựng rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ toàn bộ số tiền mà bạn đã đầu tư. Bạn cũng công nhận toàn bộ phạm vi của các rủi ro mà hoạt động kinh doanh Forex mang lại tuân thủ với toàn bộ nội dung quy định Khước Từ Trách Nhiệm Rủi Ro của chúng tôi

- Bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện . của trang web này

Refer a friend Events Trade simulator

EUR/USD (30 min. Chart)

EURUSD chart